Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

Aanstelling en benoeming van personeelsleden

 

Het schoolbestuur van vzw  KBHA voert een personeelsbeleid binnen het kader van de regelgeving omtrent personeel in de basisscholen.  In dat beleid streeft het schoolbestuur naar een zo groot mogelijke transparantie en een zo klein mogelijke versnippering van de opdrachten van de personeelsleden.

Het schoolbestuur zal de versnippering van de opdrachten uit het verleden zo snel mogelijk wegwerken. In de toekomst maakt het schoolbestuur zo weinig mogelijk gebruik van het stelsel ‘Tijdelijke andere opdracht’ (TAO), om zo de personeelsleden te laten werken in de school waar ze benoemd zijn. Uiteraard  zijn uitzonderingen in bepaalde ambten en opdrachten nog steeds mogelijk.

Elke Belg wordt geacht de wet te kennen maar omdat dit toch niet vanzelfsprekend is, geven we hier een overzicht van de geldende wetgeving. Telkens zal er gelinkt worden naar omzendbrieven en/of decreten.

 

1. Begrippen:

a.Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD)

Een personeelslid wordt aangeworven en tijdelijk aangesteld voor een bepaalde duur. De einddatum van die aanstelling staat in de overeenkomst.

 

b.Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD zie omzendbrief)

Dit begrip heeft een dubbele inhoud:

Enerzijds is het een vorm van aanstelling in een wervingsambt in een contract van doorlopende duur. Een personeelslid in TADD aangesteld blijft dus in deze aanstelling staan zolang de titularis van de uren niet terug komt, zelfs over de schooljaren heen.

Let op! Bij een mogelijke reaffectatie van een vast benoemd personeelslid moet er wel in eerste instantie in die bewuste school een einde gesteld worden aan deze TADD-opdracht om plaats te maken voor het vast benoemd personeelslid zodat een reaffectatie vermeden kan worden.

Anderzijds is TADD een vorm van voorrangsregeling voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt. TADD is eveneens een voorwaarde om in een later stadium vast benoemd te kunnen worden. Het personeelslid kan het recht op TADD laten gelden als het personeelslid binnen een bepaald ambt:

 • 580 dagen dienstanciënniteit heeft, gespreid over minstens 2 schooljaren;
 • 400 dagen van deze 580 moeten effectief gepresteerd zijn binnen het ambt;
 • het personeelslid heeft het recht op aanvangsbegeleiding, maar ook de plicht om erop in te gaan;
 • uiterlijk 30 juni van het schooljaar waarin de 580 dagen behaald werden (waarvan 400 effectief) geen beoordeling met werkpunten kreeg.
 • zijn/haar kandidatuur per aangetekende brief heeft kenbaar gemaakt bij het schoolbestuur voor 15 juni van het voorafgaande schooljaar.

Indien een personeelslid wel een beoordeling met werkpunten kreeg, wordt de periode van 580 dagen verlengd met 200 extra effectieve dagen. Hierna verwerft het personeelslid TADD-recht.

Het personeelslid dat voldoen aan alle voorwaarden, verwerft het recht op TADD zodra hij/zij een TADD-aanstelling kreeg. Vanaf dat punt is de kandidatuur 5 jaar geldig.

 

c.Effectief gepresteerde dagen

Alle kalenderdagen met inbegrip van zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en schoolvakanties dienen binnen de periode van de aanstelling te vallen.  DUS ziekteverlof, omstandigheidsverlof, enz… komen NIET in aanmerking voor de berekening van de effectieve prestaties.

Om het recht op TADD te bepalen, worden ook volgende prestaties meegerekend voor de vaststelling van de 400 dagen effectieve prestaties en dit tot een maximum van 140 dagen:

 • het bevallingsverlof
 • de periode van verwijdering uit een risico in het kader van de bedreiging door een beroepsziekte
 • de periode van moederschapsbescherming

Uiteraard moeten deze dagen dan ook binnen de aanstellingsperiode vallen.

Indien men als tijdelijk personeelslid een aanstelling heeft van 1 september tot en met 30 juni, dan kan hij/zij maximaal 303 dagen dienstanciënniteit voor een schooljaar verwerven. (uitz. Personeelsleden – bv.  administratieve bedienden – die aangesteld zijn tot 31 augustus kunnen maximaal 360 dagen dienstanciënniteit verwerven).

 

d.Vaste benoeming (zie omzendbrief)

Dit is een decretaal bepaalde toestand die aan een personeelslid een aantal rechten en plichten toekent. Een vaste benoeming biedt de volgende voordelen:

 • garantie op vastheid van betrekking en verloning;
 • terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking als er geen betrekking is, inclusief recht op reaffectatie en wedertewerkstelling;
 • toegang tot een aantal verlofstelsels;
 • recht op een overheidspensioen;

 

e.Deeltijds vast benoeming

Een personeelslid dat slechts voor een deel van zijn/haar opdracht een vaste benoeming heeft. Voor het andere deel van de opdracht fungeert hij/zij als voorrangsgerechtigde tijdelijke.

 

f. Affectatie

Een personeelslid  is steeds vast benoemd in  een school (en niet in een scholengemeenschap). Dit noemt men geaffecteerd zijn aan een school

 

g. Veranderen van affectatie

Een personeelslid kan aan het schoolbestuur vragen de vaste benoeming van de ene school over te zetten naar een andere school binnen hetzelfde schoolbestuur. Het schoolbestuur beslist over deze aanvraag.

 

h. Reaffectatie

Wanneer in één school van een scholengemeenschap te weinig uren zijn om alle vast benoemde personeelsleden een aanstelling te geven (en alle tijdelijken zijn buiten dienst gezet), dan moet het schoolbestuur het personeelslid met de kleinste dienstanciënniteit in die school een plaats geven in een school uit hetzelfde schoolbestuur/scholengemeenschap waar wel plaats is. Als er nergens plaats is, geeft de Vlaamse reaffectatiecommissie het personeelslid een plaats in een school in de ruime omgeving.

 

i. Titularis

Het personeelslid waaraan de uren via een vaste benoeming zijn toegewezen.

 

j. Vacante uren

Uren  die niet toegewezen zijn aan een “titularis”.

 

k. Niet-vacante uren

Uren die toegewezen zijn aan een “titularis”, maar die niet uitgevoerd worden door deze titularis omdat deze bv. in ziekteverlof is, een verlofstelsel geniet, tijdelijk een andere opdracht uitvoert, enz …

 

l.  Lestijdenpakket

Het geheel van lestijden die een school gesubsidieerd krijgt om personeelsleden aan te stellen. Deze uren worden toegewezen op basis van de leerlingentelling van 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Het lestijdenpakket wordt aan de school gemeld d.m.v. een dienstbrief.

 

2. Personeelsbeleid tijdelijke personeelsleden

 

a. Bij het begin van een schooljaar

 

Het is belangrijk te weten hoe het lestijdenpakket aan het begin van het schooljaar verdeeld wordt, alvorens specifiek te kijken naar de voorrangregels voor tijdelijke personeelsleden.
Elke school krijgt op basis van de telling van  1 februari voorafgaand aan het betreffende schooljaar  een pakket lestijden ter beschikking om personeel aan te stellen. In eerste instantie moeten deze uren aan het begin van het schooljaar  verdeeld worden onder de groep van de vast benoemde personeelsleden. Ook de deeltijds vast benoemde personeelsleden krijgen hier hun uren voor het deel dat ze vast benoemd zijn (bv 18/24). Als alle vast benoemde personeelsleden hun deel kregen  en er schieten nog uren van het lestijdenpakket over (let op : we houden nog geen rekening met de mensen die een verlofstelsel wensen), dan maken eerst de deeltijds vast benoemde personeelsleden aanspraak op die uren. Zij moeten dus eerst aangevuld worden met deze beschikbare uren. Vervolgens komen de personeelsleden die TADD-er  en als laatste de personeelsleden die TABD-er zijn aan de beurt. Als alle beschikbare uren verdeeld werden, kan men uren die vrijkomen door  een verlofstelsel, een ziekteverlof,  of … verdelen.

Voor het personeel kunnen we  4 voorrangsgroepen onderscheiden:

 1. De vast benoemden
 2. De deeltijds vast benoemden
 3. De TADD-ers
 4. De TABD-ers

Elke groep kan z’n voorrangsrecht doen gelden t.o.v. de groepen onder zich. Zo zullen dus bv. eerst alle TADD-ers aangevuld moeten worden tot een fulltime job vooraleer een TABD-er mag aangesteld worden.

LET OP ! Binnen elke groep bestaat er gelijkheid. Een TADD-er kan bijgevolg geen voorrang eisen op een andere TADD-er, ook al heeft de eerste geen fulltime opdracht.

 

b. Tijdens het schooljaar

 

Als er tijdens het schooljaar vervangingen moeten doorgevoerd worden, moet het schoolbestuur in eerste instantie kijken of er nog deeltijds vast benoemden zijn die nog geen fulltime opdracht hebben. Vervolgens kijkt men naar de TADD-ers en tenslotte naar de TABD-ers. Ook hier geldt dat er tussen de personeelsleden binnen elke voorrangsgroep geen enkele prioriteit bestaat. Zo is elke TADD-er gelijk, ongeacht of het personeelslid veel, weinig of geen uren heeft.

Een opdracht moet steeds aangenomen worden zoals die wordt aangeboden. Maar hierop geldt een belangrijke uitzondering: indien een TADD-er reeds een niet-voltijdse betrekking heeft binnen één of meerdere scholen van de scholengemeenschap, mag dat personeelslid een deel van de aangeboden opdracht opeisen om zijn/haar job te vervolledigen. (zie art 23bis &12 van het decreet rechtspositie).

De toepassing hiervan kan echter niet leiden tot onverantwoorde pedagogische verkappingen. Het schoolbestuur oordeelt wanneer een verkapping pedagogisch onverantwoord is en tracht in zulk geval een organisatorische oplossing te zoeken.

Enkel en alleen als alle TADD-ers een fulltime opdracht uitoefenen of  als ze geen aanvulling wensen, kan een schoolbestuur een TABD-er in dienst nemen.

 

3. Personeelsbeleid  vaste benoemingen en affectaties

 

a. Vaste benoeming (zie omzendbrief)

 

Op 15 oktober van het lopende schooljaar stelt het schoolbestuur de vacante uren vast. Ze doet dit op basis van het toegewezen lestijdenpakket en het aantal vast benoemde personeelsleden in elk van haar scholen apart. Het schoolbestuur meldt deze vacante uren aan alle personeelsleden die aanspraak maken op een vaste benoeming ten laatste op 15 november van het lopende schooljaar. Op 1 januari moet het schoolbestuur alle effectief vacant gestelde uren benoemen.
Verder dienen ook steeds de nog niet vacant gestelde en benoemde uren uit de eindeloopbaanstelsels (GLBO50+, GLBO55+ en VVP55+) vacant gesteld worden voor benoeming op 1 januari.

Om een benoeming in een wervingsambt in het onderwijs te kunnen krijgen, moet het personeelslid aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), of beschikken  over een vrijstelling van de nationaliteitsvereiste van de Vlaamse Regering;
 2. beschikken over de burgerlijke en politieke rechten of genieten van een vrijstelling van de Vlaamse Regering en een recent uittreksel uit het strafregister bezitten;.
 3. voldoen aan de taalwetten:
 4. een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben;
 5. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 6. 720 dagen dienstanciënniteit hebben op 30 juni voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming;  360 van de 720 dagen gepresteerd hebben in het ambt van benoeming.
 7. op 31 december voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarvoor het personeelslid kandideert;
 8. bij de laatste evaluatie geen onvoldoende hebben;
 9. de betrekking in hoofdambt uitoefenen;
 10. zich kandidaat gesteld hebben voor een vaste benoeming.

 

Als het personeelslid  aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kan het schoolbestuur dit personeelslid benoemen. Het schoolbestuur dient geen rekening  te houden met enige voorrang betreffende het aantal opgebouwde dagen. Het schoolbestuur streeft per personeelslid naar een zo groot mogelijke benoeming in één school. Indien dat niet mogelijk is, kan een benoeming in twee  scholen ook tot de mogelijkheden behoren. Omdat de uren gepresteerd moeten worden op de plaats van de benoeming en om de haalbaarheid in de praktijk mogelijk te maken zal een benoeming in meer dan twee scholen eerder een uitzondering zijn.

Met dit in het achterhoofd tracht het schoolbestuur de toestand van versnipperde benoemingen uit het verleden recht te zetten door de benoemingen (van vóór 31 december 2013) op een zo kort mogelijke termijn via veranderingen van affectatie te herleiden naar affectaties op één of twee scholen. Uiteraard dient dit steeds te gebeuren met voorafgaandelijke  goedkeuring van het personeelslid zelf.

 

b. Veranderen van affectatie

 

Zoals reeds beschreven kan het schoolbestuur een affectatie aanbieden aan een personeelslid om de benoemingen aan meerdere scholen te herleiden tot een benoeming op één of twee scholen.

Uiteraard kan het personeelslid op eigen initiatief ook een verandering van affectatie aanvragen aan het schoolbestuur. Hij/zij doet dit best met een gemotiveerde, aangetekende brief gericht aan het schoolbestuur en dat voor 31 mei van het lopende schooljaar.

Affectaties binnen een wervingsambt gaan in KBHA in op 1 september. Dit om een vlotte organisatorische en pedagogische continuïteit te bewerkstelligen.

 

4. Verlofstelsels


Als een personeelslid in het onderwijs zijn prestaties wenst te onderbreken of te verminderen, bestaan er diverse “formules”. Globaal genomen noemt men dit een verlofstelsel.


Er zijn verlofstelsels die een recht zijn. Het personeelslid meldt aan het schoolbestuur dat hij/zij de prestaties wil onderbreken.

Er zijn ook stelsels waarvoor het personeelslid eerst de toestemming van het schoolbestuur moet krijgen. Het personeelslid moet dan het verlof aanvragen en motiveren.

 

Om een schooljaar goed te kunnen organiseren, moet het schoolbestuur (en dus ook de directies) wel tijdig op de hoogte worden gesteld van de keuze van de personeelsleden. Daarom werd in het OCSG van 2 mei 2013 een protocol van akkoord afgesloten omtrent de uiterste inzenddatum van de aanvraag voor een verlofstelsel. Deze datum werd in het protocol vast gelegd op 31 mei van het lopende schooljaar voor aanvragen voor het volgende schooljaar.

 

Een aanvraag voor een verlofstelsel meldt het personeelslid digitaal via www.kbha.be. Op www.kbha.be vindt een personeelslid een overzicht van de beschikbare verlofstelsels. Indien een personeelslid meer info omtrent een verlofstelsel wenst, kan die zich wenden tot de vakbondsafgevaardigde (als het personeelslid lid van de vakbond is) en/of tot de directie.